OBVEZNE KNJIGE TRGOVAČKOG OBRTA NA MALO

Trgovci na malo koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost vode:
1. Knjigu popisa po Zakonu o trgovini,
2. Evidenciju o tražbinama i obvezama,
3. Knjigu primitaka i izdataka,
4. Popis dugotrajne imovine.

Trgovci na malo obveznici poreza na dodanu vrijednost vode:
1. Knjigu popisa po Zakonu o trgovini,
2. Knjigu ulaznih računa po Zakonu o PDV (knjiga U-RA),
3. Knjigu izlaznih računa po Zakonu o PDV (knjiga I-RA),
4. Evidenciju o tražbinama i obvezama ako knjigu U-RA i I-RA vode po načelu blagajne,
5. Knjigu primitaka i izdataka,
6. Popis dugotrajne imovine.
Osnovna evidencija prometa u trgovini na malo vodi se u knjizi popisa dok se evidencija
poreza na dodanu vrijednost osigurava u knjizi U-RA (pretporez) i knjizi IRA (porez).