OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Posted

Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri / svrha Svi koji Ulažu u rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije i pružaju potporu razvoja poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.
Iznosi sredstava i raspodjela istih Ukupna vrijednost projekta je 267.496.647,06 kuna sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 227.372.150,00 kuna.
Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijarda eura od čega 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF).
Dodatnih 15 % sredstava financira RH te se budžet penje na 8,081 milijardi eura od toga budžet se dijeli nasljedeći način : A) Zaštita okoliša, prometna infrastruktura i prilagodba klimatskim promjenama – 3,5 milijardi eura
B) Konkurentnost, istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, nisko ugljično gospodarstvo i obrazovanje – 2,7 milijardi eura
C) Podrška malim i srednjim poduzećima i ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije – 1,94milijardi eura
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Europska unija
fondovi@mrrfeu.hr

Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME 2014.-2020.)

Posted

Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri Mala i srednja poduzeća, poduzetnici, poslovne organizacije za podršku poduzećima , građani koji žele biti samozaposleni ili se susreću s poteškoćama
Predmet/ svrha Poticanje poduzetničke kulture i jačanjekonkurentnosti kako u Hrvatskoj tako i na zajedničkom Europskom tržištu uz pomoć financiranja projekata koji će pomoći malim i srednjim poduzećima.
Struktura programa A) Financijski instrumenti namijenjeni su tvrtkama u različitim fazama njihovog životnog ciklusa: stvaranje, širenje i poslovni i transferi.
1. Instrument kapital za rast (EquityFacility for Growth) će pružiti rizični kapital poduzećima, posebice u svojoj fazi rasta.
2. Instrument za garancije zajmova (LoanGuaranteeFacility) će pokrivati kredite do 150.000 eura, te će biti na raspolaganju za sve vrste malih i srednjih poduzeća.
B) Enterprise Europe Network je “one-stop-shop” za poslovne potrebe malih i srednjih poduzeća u EU i šire. Ona okuplja više od 600 organizacija za potporu poduzećima iz preko 60 zemalja, uključujući gospodarske i industrijske komore, tehnološke centre ili razvojne agencije.
C) Potpora će se dati za poticanje trans-nacionalnih mreža, za razmjenu dobre prakse i utvrđivanje mogućnosti za širenje poslovnih aktivnosti.
Biti će uspostavljene inicijative poput Tjedna malog i srednjeg poduzetništva i Mreže žena poduzetnica
D) Analitički rad će se poduzeti kako bi se olakšalo „evidence-based“ stvaranje politike od strane nacionalnih i regionalnih donosioca politika. Takav rad uključuje prikupljanje i analizu podataka o izvedbi i politikama država članica i regija, kao i drugim gospodarstvima, ali i studije o najnovijim trendovima i razvoju u pojedinim sektorima u europskim i svjetskim tržištima.
E) COSME program će pružiti podršku malim i srednjim poduzećima kako bi se olakšalo širenje poslovanja na jedinstvenom tržištu EU-a te na tržištima izvan EU-a. Međunarodna poslovna suradnja će se poticati, posebice, kako bi se smanjila razlika u regulatornom i poslovnom okruženju, između EU i njezinih glavnih trgovinskih partnera. Besplatne usluge će se nastaviti, kao npr. usluge koje nudi IPR Helpdesk za Kinu, usluge koje pomažu u upravljanju pravom intelektualnog vlasništva i srodnim pitanjima u toj zemlji.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/cosme
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
http://www.minpo.hr/default.aspx?id=520

Obzor 2020. – program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020.

Posted

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Znanost, Industrijsko, Ostalo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri Fakulteti, sveučilišta, znanstveno-istraživački centri ili instituti, mikro i mala i srednja poduzeća, velike kompanije, javne ustanove, civilne udruge – sve organizacije koje imaju pravnu osobnost. Fizičke osobe – za financiranje istraživača Marie Skłodowska Curie i stipendije Europskog istraživačkog vijeća sa svojom matičnom institucijom.
Prihvatljivi partneri Minimalno tri partnera iz tri različite države članice EU-a ili države pridružene Obzoru 2020.
Predmet/ svrha Jačanje položaja EU u znanosti, Osnaživanje vodeće pozicije gospodarstva u inovacijama i za rješavanje izazova kao što su klimatske promjene, razvijanje održivog prijevoza i mobilnosti, smanjenje cijenaobnovljivih izvora energije, osiguravanje sigurnosti hrane ili suočavanje s problemima koji se odnose na starenje stanovništva.
Prihvatljive aktivnosti provode se kroz “Izvrsna znanost” : A) Europsko istraživačko vijeće (ERC) – jačanje istraživanja u graničnim područjima znanosti
B) Buduće i nadolazeće tehnologije(FET) – jačanje kolaborativnih, transdisciplinarnih istraživanja koja teže nastanku radikalnih inovacija i podržavaju alternativne ciljeve i koncepte
C) Aktivnosti MCS (Marie Curie Sklodowska Actions) – podrška inovativnoj izobrazbi i osposobljavanje istraživača, njihovih vještina, te geografskoj i transdisciplinarnojmobilnosti
D) Istraživačke infrastrukture(RI) – razvoj i jačanje europskih istraživačkih infrastruktura svjetske klase, uključujući i e-infrastrukture
„Industrijsko vodstvo“ : A)„Vodstvo u omogućavajućim tehnologijama” (LEIT) koja podržava kolaborativne istraživačke i inovacijske projekte s jakim fokusom na primijenjena istraživanja strateških tehnologija Europe, odnosno ključnih razvojnih tehnologija (KET): informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada i svemir.
B) Malo i srednju poduzetništvo : 1. „Pristup rizičnom kapitalu“ s naglaskom na osiguranje rizičnog kapitala potrebnog u ranoj fazi inovacijskog razvoja i aktivnost
2. „Inovacija u malim i srednjim poduzećima“ pomoću kojih se promiče njihov rast povećanjem inovativnosti putem raznih instrumenata.
„Društveni izazovi“ : A)Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
B) Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorja i unutarnjih voda i bioekonomija
C) Sigurna, čista i učinkovita energija
D) Pametni, zeleni i integrirani promet
E) Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
F) Uključiva inovativna i promišljena društva
G) Sigurna društva
Mogućnosti za male i srednje poduzetnike Namijenjeno je oko 20% ukupnog proračuna za prioritet „Društveni izazovi“ i „Vodstvo u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama“
Posebne aktivnosti u okviru prioriteta „Industrijsko vodstvo“ – „Inovacija u MSP“ i „Pristup rizičnom kapitalu“, namijenjene su isključivo malim i srednjim poduzećima
Pruža potpora za sudjelovanje i u prvom prioritetu Obzor 2020, izvrsnoj znanosti kroz aktivnosti Marie S. Curie i aktivnostima u području budućih i nadolazećih tehnologija(FET)
Aktivnosti Europske poduzetničke mreže (Enterprise Europe Network) i inicijativa Eurostars, malim i srednjim poduzećima će dodatno olakšati pristup Obzoru 2020.
Obzor 2020. pojednostavljuje pravila te se to očituje kroz: A) Jedinstveni skup pravila prilagođen je cijelom istraživačkom i inovacijskom ciklusu, usklađen s financijskim uredbama, koherentan s ostalim novim programima EU
B)Pojednostavljene stope financiranja i jedinstvena stopa za indirektne troškove
C)Jednostavni evaluacijski kriteriji – izvrsnost, učinak i implementacija
D) Novi oblici financiranja namijenjeni za inovacije su: predkomercijalne odnosno predtržišne nabave, poticajne nagrade, namjenski krediti i vlasnički instrumenti
E) Međunarodno sudjelovanje je olakšano, ali bolje štiti interese EU
F) Jednostavnija pravila za financiranje
G)Manje i preciznije ciljane kontrole i revizije
H) Poboljšana pravila zaštite intelektualnog vlasništva
Iznos bespovratnih sredstava – Ukupno
A) Jačanje položaja EU u znanosti s namjenskim sredstvima od
B) Osnaživanje vodeće pozicije gospodarstva u inovacijama sa
C) Pomoći za rješavanje izazova s kojima se suočavaju svi Europljani 78,6 milijardi eura
A)24,598 milijuna eura
B)17,938 milijuna eura
C)31,748 milijuna eura
Intenzitet Bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj (100% financiranje svih aktivnosti i sudionika u konzorciju s najmanje tri partnera iz tri različite zemlje članice ili pridružene zemlje)
Bespovratna sredstva za inovacije (70% financiranja svih aktivnosti i sudionika u konzorciju)
Aktivnosti potpore i koordinacije (100% financiranje svih aktivnosti)
Sufinanciranje aktivnosti (co-funding)
Nagrade
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/obzor-2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.obzor2020.hr/
http://www.mobilnost.hr/index.php?id=785

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku KK.03.2.1.09

Posted

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 01.08.2017. – 31.12.2017.
Iznosi sredstava 5.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji 1. poduzetničke potporne institucije (PPI), upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture
2. poduzetničke, gospodarske i obrtničke organizacije osnovane posebnim zakonima
3. udruge poduzetnika, interesne i druge organizacije koje promiču i štite strukovne interese MSP-ova.
Predmet/ svrha Olakšati malim i srednjim poduzetnicima da zajedničkim nastupom na međunarodnim događajima povećaju mogućnost predstavljanja proizvoda/usluga inozemnoj poslovnoj zajednici, kao i mogućnost poslovne suradnje s inozemnim partnerima.
Prihvatljive aktivnosti GRUPA 1:
A) priprema strategija ulaska na inozemna tržišta za prihvatljive gospodarske djelatnosti (za ciljne skupine MSP-ova s potencijalom za izvoz) na nacionalnoj razini
B) organizacija informativnih događanja na temu internacionalizacije u zemlji i inozemstvu
C) izrada promidžbenih materijala o hrvatskom gospodarstvu – samo ako je povezano s ostalim prihvatljivim aktivnostima te bez navođenja pojedinačnih MSP-ova
GRUPA 2:
A) organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja) u zemlji i inozemstvu
B) organizacija kolektivnih nastupa na međunarodnim sajmovima 14 u inozemstvu (za prihvatljive gospodarske djelatnosti)
C) organizacija nastupa na sajmovima u kojima je Hrvatska zemlja-partner (uz prihvaćanje Hrvatske kao zemlje-partnera na sajmu u inozemstvu po donesenoj Odluci Vlade RH)
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 38.000.000,00 HRK (760.000,00 HRK – 7.600.000,00 HRK)
Intenzitet potpore do 100%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-putem-organizacija-za-poslovnu-podrsku-kk-03-2-1-09
info@eu-projekti.com

Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Program “Kreditom do uspjeha 2014.” Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti

Posted

Vrsta natječaja Kreditiranje
Tema/sektor Poduzetništvo
Županija Zagrebačka županija/Grad Zagreb
Trajanje natječaja 08.05.2017. – 31.12.2020.
Prihvatljivi partneri Mikro, mali i srednji subjekti malog, gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti na području Županije/grada Zagreba
Predmet/ svrha Primarna svrha Programa bila je pomaganje gospodarstvu RH da izađe iz recesije, ali pošto je taj cilj ostvaren primjenjuje se sekundarni zadatak poticanje malog i srednjeg poduzetništva sa ciljem dodatnog zapošljavanja uz konstantan i stabilan dotok povoljnih kredita koji će stabilizirati oslabljeno tržište.
Prihvatljive aktivnosti i stope kreditiranja 1. Namjena kredita : A) Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
B) kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
2. Visina kredita: A) od 100 000 – 5 000 000 kuna (1 kredit godišnje po poduzetniku)
B) Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 20% (uslužna djelatnost) i 30% (proizvodna djelatnost)
3. Nominalna kamatna stopa – najviše 7% u trenutku sklapanja ugovora, ukoliko je HAMAG BICRO jamac 6,5%
4. Troškovi obrade kredita – najviše 0,5%
5. Rok otplate kredita: A) 10 godina – Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
B) 7 godina – kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
6. Rok iskorištenja kredita – 12 mjeseci
7. Visina jamstva – 1:1,5
8. Instrumenti osiguranja: A) Uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke
B) Moguće jamstvo HAMAG BICRO sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/3/javni-natjecaj-za-prikupljanje-poduzetnickih-zahtj

Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (KK.01.2.1.01)

Posted

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Znanost i tehnologija
Trajanje natječaja 04.05.2016. – 31.12.2019.
Iznosi sredstava 99.623.415 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća
Prihvatljivi partneri Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Ustanove; poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose istraživanju i razvoju znanosti pomažući proizvodnju i inovaciju, svi koji doprinose stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima
Prihvatljive aktivnosti Aktivnosti istraživanja i razvoja : temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studije izvedivosti.
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 748.000.000,00 HRK (190.000,00 HRK – 56.000.000,00 HRK)
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/trajni-otvoreni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja
info@eu-projekti.com

Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.08 Otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva

Posted

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja (dva vremenska roka) 22.05.2017. – 31.12.2018. (od 22. svibnja do 29. prosinca 2017.) i (od 16. travnja do 31. prosinca 2018.)
Iznosi sredstava 5.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća
Predmet/ svrha Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda kako bi povećanjem kvalitete poboljšalaatraktivnost proizvoda i povećala šansa da se domaći proizvodi probiju na zajedničko europsko tržište
Prihvatljivi troškovi Troškovi : A) pripreme propisane tehničke dokumentacije ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
B) transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
C) postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti
D) svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti
Prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 38.000.000,00 HRK (20.000,00 HRK – 1.000.000,00 HRK)
Intenzitet A) mikro i malo poduzeće: do 85% prihvatljivih troškova
B) srednje poduzeće: do 65% prihvatljivih troškova
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/certifikacijom-proizvoda-do-trzista-kk-03-2-1-08-otvoreni-postupak-u-modalitetu-trajnog-poziva
info@eu-projekti.com

Druga izmjena Programa dodjele državnih potpora za podršku razvoju MSP u turizmu

Posted

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo, Turizam
Trajanje natječaja 9.1.2017. – 31.12.2017.
Prijavitelji Mikro, mala i srednja poduzeća;
Predmet/ svrha Poboljšanje razvoja malih i srednjih poduzeća tijekom turističke sezone, kako bi se produljila dužina trajanja sezone, ali i sama kvaliteta usluge koja se nudi domaćim i stranim turistima.
Prihvatljive aktivnosti, troškovi i intenzitet potpore Potpore za: A)regionalno ulaganje : 1.u korist nove ekonomske djelatnosti
2. ulaganja u materijalnu (pripreme zemljišta, gradnju i rekonstrukciju zgrada, nabavu strojeva , opreme i alata) i nematerijalnu imovinu (upotrijebiti isključivo u poslovnoj jedinici, voditi s kao imovina koja se amortizira, kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe, uključena u imovinu poduzetnika i nakon kraja projekta ostati vezana za projekt 3 godine)
3. Ulaganje MSP mora se zadržati na mjestu ulaganja3 godine
4. Promjene u proizvodnom procesu ukoliko odgovaraju određenim uvjetima
5. Intenzitet potpore: 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike
6. Korisnik mora osigurati barem 25% sredstava
B) savjetodavne usluge u korist MSP-ova: 1. Izravno vezane za projekt
2. Intenzitet potpore: Do 50% prihvatljivih troškova – 2 milijuna eura po projektu
C) MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: 1. Izravno vezane za projekt
2. Intenzitet potpore: Do 50% prihvatljivih troškova – 2 milijuna eura po projektu
D) usavršavanje: 1. Izravno vezane za projekt
2. Intenzitet potpore -2 milijuna eura po projektu: A) srednja poduzeća60% prihvatljivih troškova, 70% prihvatljivih troškova ako je radnik s invaliditetom ili radnik u nepovoljnom položaju
B)Mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova
3. Troškovi predavača i polaznika izravno vezanih za projekt
E) ulaganje za MSP-ove: 1.materijalna i nematerijalna (isključivo za poduzetnika koji prima poticaj, vodi se kao imovina koja se amortizira, kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe, uključena u imovinu poduzetnika i nakon kraja projekta ostati vezana za projekt 3 godine) potpora poslovnim jedinicama
2. Intenzitet potpore: A) 10%prihvatljivih troškova za srednja poduzeća
B) 20%prihvatljivih troškova za mala poduzeća
3. Prag od 7,5 milijuna eura po poduzetniku
Iznos bespovratnih sredstava Za program je izdvojeno 50.000.000,00 € u razdoblju od 2014. – 2020.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.mingo.hr/page/stupila-na-snagu-druga-izmjena-programa-dodjele-drzavnih-potpora-za-podrsku-razvoju-msp-u-turizmu

Podrška razvoju Centara kompetencija KK.01.2.2.03. Ograničeni poziv

Posted

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Ostalo
Trajanje natječaja 15.05.2017. – 31.12.2017.
Iznosi sredstava 104.797.000 €
Prijavitelji Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Klasteri
Definirana su tri modela CEKOM-a (Centara kompetencije) Model 1. : A)CEKOM organizacija za istraživanje i širenje znanja na projektima istraživanja i razvoja
B) CEKOM zajednica prijavitelja između najmanje dva poduzetnika i jedne ili više javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja
Model 2. : CEKOM Inovacijski klaster koji uključuje najmanje tri poduzetnika i po potrebi jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja
Model 3. : CEKOM pravni subjekt koji upravlja istraživačkom infrastrukturom
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 785.977.500,00 HRK (7.485.500,00 HRK – 112.282.500,00 HRK)
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/podrska-razvoju-centara-kompetencija-kk-01-2-2-03-ograniceni-poziv
info@eu-projekti.com

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova KK.03.2.1.07 Trajno otvoreni poziv

Posted

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 10.05.2017. – 31.12.2017.
Iznosi sredstava 5.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća
Predmet i cilj Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-auvodeći proizvode na nova tržišta samim time pomažući da hrvatskogospodarstvo raste i napreduje.
Prihvatljive aktivnosti Nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je isključivo upisan u baze www.expodatabase.com i/ili www.auma.de
Prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač
Troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH
Izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH
Sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH
Informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6. Informiranje i vidljivost
Troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 37.500.000,00 HRK (100.000,00 HRK – 1.000.000,00 HRK)
Intenzitet potpore Srednje poduzeće 65% prihvatljivih troškova
Mikro poduzeće i malo poduzeće 85% prihvatljivih troškova
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-kk-03-2-1-07-trajno-otvoreni-poziv
info@eu-projekti.com

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (KK.03.2.2.02)

Posted

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 09.12.2016. – 31.12.2017.
Iznosi sredstava 15.128.235 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća (partnerstva i partnerske organizacije nisu prihvatljive)
Prihvatljive aktivnosti A) Potpore za inovacije za MSP-ove (čl. 28. Uredbe Komisije (EU) 651/2014) : Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta i Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoj
B) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja (čl. 29 Uredbe Komisije (EU)
651/2014) : Prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta i Primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
C)Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Potpore male vrijednosti – de minimis) : Priprema natječajne dokumentacije, Upravljanje projektom, Informiranje i vidljivost i Revizija projekta
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 114.000.000,00 kuna (760.000,00 HRK – 7.600.000,00 HRK)
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/komercijalizacija-inovacija-u-poduzetnistvu-kk-03-2-2-02
info@eu-projekti.com

Javni poziv za tekući projekt: T – 100015 POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI

Posted

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 31.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji OPG-i, obrtnici, zadruge i trgovačka društva, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
Predmet/ svrha Osiguranje poljoprivrednih dobara
Prihvatljive aktivnosti Osiguranje poljoprivredne proizvodnje na vlastitom poljoprivrednom zemljištu, s ciljem smanjenja iznosa šteta uslijed mogućih elementarnih nepogoda, te osiguranje plastenika i staklenika za štete nastale uslijed olujnog nevremena i tuče
Iznos bespovratnih sredstava 300.000 kuna – Minimalni iznos – 150 kn, maksimalni iznos 15.000 kn, skupna polica maksimalni iznos 20.000 kn
Intenzitet 25%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100015-poticanje-osiguranja-u-poljoprivredi-2017/

Javni poziv za tekući projekt: T 100054 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

Posted

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 31.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s prebivalištem, odnosno sjedištem u Koprivničko-križevačkoj županiji
Predmet/ svrha Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu
Prihvatljive aktivnosti 1. Umjetna oplodnja rasplodnim materijalom visoke kvalitete za korisnike iz JLS I i II skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja
2. Zdravstvena zaštita životinja (uključujući i pčele) za korisnike iz JLS I, II i III skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja
3. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija poljoprivrednih gospodarskih objekata za korisnike iz JLS I i II skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja
4. Rana dijagnostika graviditeta kod krava, kobila, krmača, koza i ovaca gdje su prihvatljivi korisnici poljoprivredni proizvođači sa cijelog područja Koprivničko – križevačke županije
5. Za korisnike u sustavu PDV-a isti nije prihvatljiv trošak
Iznos bespovratnih sredstava 100.000 kuna – do 10.000 kn po korisniku
Intenzitet 30%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100054-potpora-male-vrijednosti-za-zdravlje-i-jacanje-genetskog-potencijala-u-stocarstvu-2/

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga

Posted

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Međimurska županija
Trajanje natječaja 5.12.2016. – 31.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Mikro, mali i srednji poduzetnici
Predmet/ svrha Potpora male vrijednosti olakšanje pristupa sredstvima bespovratnih potpora za mikro, male i srednje poduzetnike na području Međimurske županije
Prihvatljive aktivnosti 1. Potpora male vrijednosti dodijelit će se za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava
2. Pod troškovima izrade prijavne dokumentacije podrazumijevaju se vanjske stručne usluge izrade prijavnih obrazaca, poslovnog plana, investicijske studije, marketinške strategije i ostalih obrazaca koji su sastavni dio dokumentacije javnog poziva na koji je projektni prijedlog kandidiran
Iznos bespovratnih sredstava Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 3.000,00 kn, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 kn
Jednom poduzetniku može se temeljem ovog poziva dodijeliti samo jedna potpora.
Intenzitet Za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga :
A) Poduzetnicima koju prijavljuju projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu traženih sredstava potpore jednakim ili manjem od 300.000,00 kn dodjeljuje se potpora za troškove pripreme prijavne dokumentaciji u sljedećim intenzitetima :
I)mikro, mali i srednji poduzetnici – intenzitet potpore 50% od opravdanih troškova, a maksimalno 3.000,kn
B) Poduzetnicima koju prijavljuju projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu traženih sredstava potpore većem od 300.000,00 kn dodjeljuje se potpora za troškove pripreme prijavne dokumentaciji u sljedećim intenzitetima:
I) mikro i mali poduzetnici – intenzitet potpore 50% od opravdanih troškova, a maksimalno 15.000,00 kn
II) srednji poduzetnici – intenzitet potpore 40% od opravdanih troškova, a maksimalno 12.000,00 kn
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://medjimurska-zupanija.hr/natjecaji-i-pozivi/page/2/

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu dugoročnog kredita za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu u iznosu od 250.000.000,00 KN

Posted

Vrsta natječaja Kreditiranje
Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Grad Zagreb
Trajanje natječaja 07.08. – 31.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Nije dozvoljeno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave.
Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, kojim dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave
Predmet/ svrha Nabava dugoročnog kredita u iznosu od 250.000.000,00 kn za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu.
Prihvatljive troškovi Kriterij odabira ponude – Najniža cijena ponude
Iznos bespovratnih sredstava 250.000.000,00 kn
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.zagreb.hr/poziv-za-prikupljanje-ponuda-za-nabavu-dugorocnog-/113173

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Posted

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo
Trajanje natječaja 3.5.2017. – 29.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Mikro, mali i srednji poduzetnici
Predmet/ svrha Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima
Prihvatljive aktivnosti Poticanje mikro, mali i srednji poduzetnici
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 38.000.000,00 kuna (20.000,00 HRK – 1.000.000,00 HRK)
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406

Javni poziv za tekući projekt: T 100053 potpora male vrijednosti za postizanje standarda ekonomske veličine – poljoprivreda

Posted

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 22.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije
Predmet/ svrha Za postizanje standarda ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva
Prihvatljive aktivnosti 1. Kupnja poljoprivrednog zemljišta, kupnja stoke, kupnja pčelinjih zajednica, kupnja zaštićenog prostora za proizvodnju povrća, voća, gljiva i cvijeća sa pripadajućom opremom i podizanje višegodišnjih nasada (sadnice).
2. Subvencionirano gospodarstvo realizacijom subvencije mora dostići ekonomsku veličinu od minimalno 2.000,00 Eura u skladu sa FADN kalkulatorom
Iznos bespovratnih sredstava 200.000,00 kuna
Intenzitet 50%, ali ne više od 50.000,00 kuna (sa PDV-om,) od prihvatljivih troškova uvažavajući ograničenje potpore male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100053-potpora-male-vrijednosti-za-postizanje-standarda-ekonomske-velicine-poljoprivreda-2/

Javni poziv za tekući projekt T 100010 POTICANJE NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA

Posted

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 22.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te imati sjedište ili prebivalište na području Koprivničko – križevačke županije
Predmet/ svrha Subvencioniranje podizanja novih višegodišnjih nasada
Prihvatljive aktivnosti 1. Subvencionirati će se sadnja novih nasada voćnjaka, na površini ne manjoj od 0,25 ha, iznos subvencije po jednoj voćnoj sadnici je 40% od prosječne cijene sadnice, ali ne više od 12,00 kn (s PDV-om), za orahe ne više od 32,00 kune (s PDV-om). Maksimalni iznosi potpore odnose se na prosječne cijene sadnice po pojedinoj vrsti sadnica
2. Subvencionirati će se sadnja novih nasada vinove loze na površini ne manjoj od 0,25 ha, 40% prosječne cijene loznog cijepa, a najviše 4,00 kn prosječne cijene loznih cijepova
3. Subvencionirati će se sadnja novih nasada jagoda minimalno za 3.000 komada sadnica jagoda, 40% prosječne cijene sadnice ali ne više od 0,6 kuna prosječne cijene sadnica
4. Korisnici potpora dužni su voditi računa o ograničenju potpora male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine
Iznos bespovratnih sredstava 200.000,00 kuna
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100010-poticanje-novih-visegodisnjih-nasada-2017/

Javni poziv za aktivnost A – 100158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. Godini

Posted

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 22.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije
Predmet/ svrha Subvencioniranje poticanja prehrane osnovnog stada u pčelarstvu ili prihrane pčelinjih zajednica u svrhu održavanja matičnog stada
Prihvatljive aktivnosti Za podnositelje zahtjeva prihvatljivi su računi iz 2017. godine, a za korisnike koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak
Podnositelj zahtjeva mora u 2017. godini biti evidentiran u Hrvatskom pčelarskom savezu i mora imati evidencijski broj pčelara izdan od Hrvatskog pčelarskog saveza
Zahtjev za subvencioniranje troškova nabave šećera za prihranu osnovnog stada ili pčelinjih zajednica podnosi se jednom godišnje
Iznos bespovratnih sredstava 60.000,00 kuna
Intenzitet Troškovi nabave šećera za prihranu osnovnog stada ili pčelinjih zajednica u iznosu od 20 kuna/košnici, odnosno ne više od 30% od ukupnog iznosa prema priloženim računima
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100040-potpore-male-vrijednosti-u-pcelarstvu-2/

Javni poziv za aktivnost A 100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. Godini

Posted

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 15.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Poduzetnici (tvrtke, obrti i zadruge) i poljoprivrednici (OPG)
Predmet/ svrha Marketinške promocije vlastitih proizvoda zainteresirani za zajedničkim sudjelovanjem na inozemnim i međunarodnim sajmovima
Prihvatljive aktivnosti 1. Županija podmiruje cjelokupne troškove izložbenog prostora, smještaja i prijevoza
2. Poduzetnici odnosno interesne grupe poduzetnika obvezni su podnijeti izvještaj o održanom sajmu sa priloženim fotografijama. Također su dužni na izložbenom prostoru na vidljiv način istaknuti obilježja Županije.
3. Ukoliko sajam nije održan ili nije podnijet izvještaj, Županija će tražiti povrat sredstava.
Iznos bespovratnih sredstava 30.000,00 kn – Maksimalni iznos potpore po jednom sajmu iznosi 10.000,00 kn
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-aktivnost-a-100021-zupanijski-obrtnicki-i-gospodarski-sajmovi-na-podrucju-koprivnicko-krizevacke-zupanije-u-2017-godini/