Obveza zapošljavanja osoba s invalidnošću

Posted

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13) te Pravilnikom o utvrđivanju kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom (NN 44/14), propisano je da su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika dužni od 1. siječnja 2015. zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju.

Poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika MORA zaposliti na primjerenom radnom mjestu, prema vlastitom odabiru u primjerenim radnim uvjetima, određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavlja (članak 8. Zakona). Kvota (broj invalida) koje mora zaposliti poslodavac je različita i ne može biti manja od 2% niti veća od 6% ukupnog broja zaposlenih radnika. U broj zaposlenih se ne obračunavaju radnici u radnom odnosu na određeno vrijeme, ali samo oni koji obavljaju tkz. sezonske poslove. U članku 3. Pravilnika utvrđeni su postotci od 2%, 3% i 6% kvote osoba s invaliditetom, koja se utvrđuje na broj zaposlenih.

Ako poslodavac zapošljava manje od 50 a više od 20 radnika, kvotni postotak smanjuje mu se za 1 postotni bod, koji ne može biti niži od 2% (primjer: ako poslodavac ima 33 zaposlenika treba zaposliti 2 invalida (umjesto 6% smanjenje je na 5%).

Ako poslodavac ne ispuni obvezu zapošljavanja i ne zaposli osobu s invaliditetom u broju, na koji ga obvezuje Zakon, mora plaćati naknadu, koja se izračunava prema formuli BI x MP = UMP x 30% (pri čemu je BI broj invalidnih osoba, MP je iznos minimalne plaće koju za svaku godinu utvrđuje Vlada svojom Uredbom, UMP je ukupan iznos minimalnih plaća koji zavisi od broja invalidnih osoba i iznosa, a 30% je zakonski postotak za obračun naknade za financiranje zapošljavanja invalidnih osoba od strane onih koji su morali, a nisu zaposlili osobu s invaliditetom). Novčana naknada obračunava se i dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, s time da se plaćane obavlja kao doprinos za obvezna osiguranja (primjer: ako poslodavac ima 33 zaposlenika a ne izvrši zakonsku obvezu zapošljavanja invalida, treba plaćati mjesečnu naknadu za svaki mjesec 905,28 kn x 2 (invalida)= 1.810,56 kn)

Obvezu kvotnog zapošljavanja poslodavac može ispuniti tako da zaposli propisani broj osoba s invaliditetom, a u suprotnom tako da:

– zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, čija je ukupna vrijednost jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,

– primi na obavljanje prakse, utvrđene nastavnim planom, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom, s time da se 4 praktikanta priznaju kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,

– primi na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju, s time da se 2 rehabilitanta priznaju kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,

– sklopi jedan ili više ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom koji ima status redovitog studenta prema kojima su ukupni priznati troškovi rada jednaki najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,

– primi na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom, s time da se 4 takve osobe priznaju kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,

– daje jednu ili više stipendija za redovno obrazovanje osobama s invaliditetom čija je ukupna visina jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote (u daljnjem tekstu: zamjenska kvota).

Svaka osoba s invaliditetom mora se prijaviti radi upisa u očevidnik koji vodi mirovinsko osiguranje.

U članku 3. Pravilnika o poticaju zapošljavanja osoba s invaliditetom, propisani su poticaji za poslodavca koji zapošljava osobu s invaliditetom.

Člankom 41. Zakona propisana je novčana kazna od 5.000,00 do 30.000,00 kn za poslodavca, ako prilikom zapošljavanja ne da prednost osobi s invaliditetom u okviru kvote ili ako je obveznik novčane naknade – ne obračuna i ne uplati naknadu u propisanom roku.

Detaljne upute o načinu prijave osoba s invaliditetom u očevidnik možete pronaći na www.mirovinsko.hr a sve informacije o kvotnom sustavu zapošljavanja osoba s invaliditetom na web stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom www.zosi.hr

http://www.hok.hr

BESPLATNE cjelodnevne edukacije za male i srednje poduzetnike, obrtnike i OPG-e

Posted

U Osijeku, dana 12. studenoga 2014., u organizaciji Poslovnog dnevnika i Grada Osijeka, održat će se BESPLATNE cjelodnevne edukacije za male i srednje poduzetnike, obrtnike i OPG-e, na sljedeće teme:

1. Prijenos poslovanja – kako prebroditi kritičnu fazu razvoja obiteljskih poduzeća?
2. Doznajte više o odgovornosti direktora i članova Uprave
3. EU fondovi – velika prilika za financiranje malog i srednjeg poduzetništva
4. Jeftinije, sigurnije, dostupnije – Cloud usluge za vaše poslovanje
5. Kako povećati produktivnost korištenjem IT tehnologija?
6. Energetska učinkovitost – temelj održivog energetskog razvoja i mogućnosti financiranja projekata energetske učinkovitosti
7. Postanite upravljači, a ne „rezači“ troškova – naučite pravilno upravljati troškovima
8. Investicijski zamah sredstvima za ruralni razvoj EU (predstavljanje mjera za ruralni razvoj)
9. Što internet marketing može učiniti za vaše poslovanje?

Kako su seminari besplatni, mogu ih pohađati samo oni koji se pravovremeno registriraju nawww.poslovni.hr/osijek-prijava jer je broj mjesta u dvoranama ograničen. Zato vas pozivamo da čim prije pregledate program na www.poslovni.hr/osijek i osigurate svoje mjesto na edukacijama koje vam mogu pomoći u poslovanju. Ako želite pomoći svojim kolegama, poznanicima, poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ima svog kraja, proslijedite im ovu informaciju kako bi se mogli prijaviti i besplatno sudjelovati na edukacijama. Detalje o predavačima možete vidjeti ovdje.

Manifestacija započinje centralnom panel diskusijom: Prilike za malo i srednje poduzetništvo u kontinentalnoj Hrvatskoj, poticanje osnivanja poduzeća i mikro-poduzetništva. Navedena manifestacija održat će se na Poljoprivrednom fakultetu, Ulica Kralja Petra Svačića 1d, Osijek, a otvorit će je Predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović , ministar poduzetništva i obrtaGordan Maras te gradonačelnik grada Osijeka Ivan Vrkić.

Registrirajte se odmah na www.poslovni.hr/osijek-prijava ,a za dodatne informacije zovite nas ili nam pišite na 01 6326 000 i 6326 021 i/ili poslovni-uzlet@poslovni.hr

Veselimo se vašem dolasku!

SEETechnology projekt – TRANSNACIONALNA RADIONICA U ZAGREBU

Posted

15. listopada 2014, Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb

Regija Južnoistočne Europe (SEE) u odnosu na EU prosjek, bilježi značajno slabiji inovacijski kapacitet, nisko ulaganje u istraživačko-razvojni sektor, kao i nedovoljno razvijenu infrastrukturu koja bi unaprijedila i povećala suradnju između znanosti i gospodarstva.

“SEETechnology” projekt ima za cilj odgovoriti na tri glavna izazova:

(1) Malo i srednje poduzetništvo u SEE regiji nema jednostavan pristup inovacijama;
(2) Postoji nepodudarnost između ponude i potražnje inovativnim proizvodima/uslugama na lokalnoj / regionalnoj / transnacionalnoj razini;
(3) Znanstveno-tehnološki parkovi vezani uz sveučilišta nemaju dovoljno resursa i slabo surađuju s malim i srednjim poduzetnicima.

Prema planu projekta SEETechnology, HAMAG-BICRO je organizirao transnacionalnu radionicu na kojoj su prisustvovali osim hrvatskih partnera sa Sveučilišta u Zagrebu i projektni partneri Slovenije, Slovačke, Austrije, Italije, Moldavije i Rumunjske. Na radionici su predstavljene radne aktivnosti na projektu, prezentirani su rezultati odrađenih aktivnosti, te je napravljen plan aktivnosti koje je potrebno odraditi do završetka projekta u prosincu 2014. godine.

Radionica je bila fokusirana na aktivnosti i zadatke projektnih partnera unutar radnih paketa:

WP1 – Transnacionalni projektni i financijski menadžment
WP2 – Komunikacijske aktivnosti
WP3 – Mapiranje potreba i mogućnosti razvoja, praćenja i evaluacija zajedničke usluge razvojne strategije i izrada zajedničkog poslovnog plana
WP4 – Jačanje kapaciteta i preporuke politika
WP5 – Testiranje novih razvijenih usluga (piloti)
WP6 – Razvoj IT platforme.

Projekt je u fazi izrade zajedničke strategije i poslovnog plana koji bi se koristili na transnacionalnoj razni, temeljem rezultata i iskustava pilot projekata, kao i testiranja funkcionalnosti SEETech platforme. HAMAG BICRO je odgovoran za izradu zajedničkih standarada i procedura kao dio zajedničkog

dokumenta (Joint Policy protocol Document), te za izradu dokumenta „Approved and modified organisational rules at partners“, preciznije, dokument iz kojeg će se vidjeti utjecaj odnosno nastale promjene u organizaciji kao rezultat sudjelovanja u projektu SEETechnology. Do kraja projekta HAMAG-BICRO će održati nekoliko informativnih i edukacijskih radionica s ciljem privlačenja što većeg broja MSP-a kako bi ih se upoznalo sa ciljevima projekta i uslugama koje će se biti dostupne malim i srednjim poduzećima nakon završetka projekta.

U sklopu radionice se kratko razgovaralo o pitanju održivosti programa, gdje su se projektni partneri složili da bi se rezultati projekta SEETechnology trebali iskoristiti za pokretanje daljnjih koraka, u kontekstu apliciranja na nove EU programa za dobivanje financijskih sredstava, uzimajući u obzir da svi partneri neće imati jednake uvjete financiranje iz istih programa. Završni događaj SEETechnology projekta održat će se 4. – 5. prosinca 2014. U Budimpešti pod nazivom “Danube Innovation Summit”.

Kontakti:

Dunja Petercol, voditeljica projekta
Ivana Bubaš, voditeljica komunikacija
E-mail: dunja.petercol@hamagbicro.hr
E-mail: ivana.bubas@hamagbicro.hr
Tel: +385 1 5494 727
Tel: +385 1 5494 730

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA RASPISALA NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA I UDRUGA OD INTERESA ZA OSJEČKO-BARANJSKU ŽUPANIJU

Posted

Temeljem članka 33. stavak 1. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.), a u svezi sa člankom 2. stavak 1. Odluke o kriterijima za određivanje udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju i njihovom financiranju sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 9/98.) i članka 55a. stavak 2. točka 16. Statuta Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Župan Osječko-baranjske županije raspisuje

N A T J E Č A J za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

I.
Župan Osječko-baranjske županije raspisuje Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu.
Natječaj se objavljuje u “Glasu Slavonije” i na web stranici Županije: www.obz.hr
Natječaj je otvoren 30 dana od dana raspisivanja, odnosno objave u “Glasu Slavonije”.

II.
U Županijskom proračunu osiguravaju se sredstva potpore udrugama koje obavljaju djelatnost od interesa za Županiju.
Programi i projekti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Osječko-baranjske županije jesu oni koji zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Županije, a odnose se na sljedeća područja:

A. B C
1. zaštitu zdravlja 1. građanske inicijative 1. programi i projekti
2. socijalnu skrb 2. ljudska prava i slobode braniteljskih udruga
3. humanitarnu djelatnost 3. strukovne udruge proizišlih iz Domovinskog
4. karitativnu djelatnost 4. djeca i mladi rata
5. zaštitu okoliša 5. hobistiku

III.
U skladu sa Zakonom i kriterijima za vrednovanje programa i projekata te ocjenom izvršenja programa za 2014. godinu u Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu uvrstit će se programi i projekti udruga koji nisu obuhvaćeni kao posebni programima javnih potrebama u školstvu, kulturi, športu i tehničkoj kulturi.

IV.
Neće se sufinancirati programi i projekti udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

V.
Prijedlozi će biti uzeti u obzir za financiranje ako udovoljavaju sljedećim uvjetima:
– udruga je registrirana u Republici Hrvatskoj, a područje djelovanja joj je Osječko-baranjska županija,
– djelovanje udruge treba biti u skladu s općim vrijednostima utvrđenima Ustavom,
– djelatnost udruge se ne financira temeljem posebnih propisa,
– program/projekt koji udruga prijavljuje mora biti osmišljen tako da zadovoljava opće potrebe i služi općem napretku i razvoju Županije,
– program/projekt mora biti usmjeren stvarnim potrebama i ljudima u zajednici u kojoj se provodi,
– program/projekt udruge se ne financira u cijelosti iz drugih javnih izvora,
– udruga mora izraditi i priložiti procjenu mogućih drugih izvora financiranja.

VI.
Sve zainteresirane udruge moraju svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima.
Obrasci za prijavu i upute za prijavljivanje za područja pod A i C mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije, Kapucinska 40/I, 31000 Osijek, a za područja pod B u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije, Županijska 4/II, 31000 Osijek ili preuzeti s web stranice Osječko-baranjske županije www.obz.hr

VII.
Uz popunjeni obrazac obavezno je priložiti:
– izvod iz Registra udruga ne stariji od 90 dana na dan objave Natječaja u “Glasu Slavonije”,
– presliku ovjerenog Statuta udruge,
– detaljan opis programa/projekta koji se predlaže za sufinanciranje sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije (najviše na dvije stranice),
– detaljan financijski plan, odnosno specificirani troškovnik,
– izvješće o izvršenju programa/projekta sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju, te financijsko izvješće s navedenim svim izvorima sredstava utrošenim za realizaciju tog programa/projekta.

VIII.
Popunjene obrasce s kompletnim prilozima, uz napomenu “Natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za 2015. godinu” treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Osječko-baranjska županija
– za područja pod A i C, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Kapucinska 40/I, 31000 Osijek
– za područja pod B, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Županijska 4/II, 31000 Osijek
Prijave se primaju u roku od 30 dana od dana raspisivanja natječaja, odnosno objave u “Glasu Slavonije”.
Zakašnjele prijave, nepotpune prijave ili prijave podnesene protivno uvjetima iz ovog Natječaja neće se razmatrati.

IX.
Sve udruge koje se prijave na ovaj Natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2015. godini.

Poduzetnički Forum HAMAG-BICRO-a

Posted

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) tijekom 20 godina poslovanja ustrajno se zalaže za rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj. U želji da poduzetnicima olakšamo svakodnevno poslovanje te potaknemo razmjenu dobre prakse, zajedno s Kongresnim centrom Forum Zagreb pokrećemo

PODUZETNIČKI FORUM HAMAG-BICRO-a

Cilj Poduzetničkog Foruma HAMAG-BICRO-a jest ukazati na prilike i probleme s kojima se poduzetnici susreću kroz stručna predavanja i panel rasprave. U isto vrijeme će se na tri okrugla stola odvijati tematske rasprave na kojima će se raspravljati o aktualnim programima te postupku uspješne prijave i provedbe istih, kao i načinu ostvarenja uspješnih rezultata. Dodatna vrijednost ovog projekta ogleda se u mogućnosti ostvarenja partnerske suradnje i širenja poslovne mreže. Forum će se održavati jednom mjesečno te je u potpunosti besplatan za poduzetnike.

Stoga Vas s velikim zadovoljstvom pozivamo na prvi Poduzetnički Forum HAMAG-BICRO-a

Poduzetnik početnik: Od ideje do realizacije

u utorak, 4. studenog 2014., u 14.00 sati,

Kongresni centar Forum Zagreb, Radnička cesta 50 (centar Green Gold), dvorana „LJUDE“

Program događanja:

13:45 – 14:00 Registracija
14:00 – 14:10 Predstavljanje projekta Poduzetnički Forum HAMAG-BICRO-a / Darko Liović, predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a
14:10 – 14:20 Kako do jamstva HAMAG-BICRO-a / Marijana Oreb, Ravnateljica sektora za financijsku podršku kroz jamstva, HAMAG-BICRO
14:20 – 15:10 Panel rasprava: Poduzetnik početnik: Od ideje do realizacije
15:10 – 15:30 Pauza za kavu
15:30 – 16:45 Razmjena dobre prakse: Pisanje poslovnog plana i kreditiranje – paralelne rasprave na tri okrugla stola / sudjeluju predstavnici banaka, leasinga, konzultanti
16:45 – 17:00 Zaključci

Broj sudionika na konferenciji je ograničen, stoga preporučamo da na vrijeme prijavite svoje sudjelovanje putem sljedeće poveznice najkasnije do ponedjeljka, 3. studenog 2014. u 12.00 sati.

Natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nagrada za najbolje poduzetničke ideje na području Osječko-baranjske županije

Posted

Obavještavavamo vas da je Osječko-baranjska županija, dana 17. listopada 2014. godine objavila je natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nagrada za najbolje poduzetničke ideje na području Osječko-baranjske županije.

Predmet ovog natječaja je podnošenje prijava za dodjelu nagrada za najbolje poduzetničke ideje na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini.
Poduzetnička ideja označava zamisao o ponudi konkretnih proizvoda ili usluga u skladu s potrebama kupca, radi stvaranja dobiti.

Za najbolje poduzetničke ideje dodijelit će se 13 novčanih nagrada i to:
– prva nagrada u iznosu od 15.000,00 kuna,
– druga nagrada u iznosu od 10.000,00 kuna,
– treća nagrada u iznosu od 5.000,00 kuna i
– deset nagrada u iznosu od 3.000,00 kuna.

Prijave se po raspisanom natječaju mogu podnositi najkasnije do 1. prosinca 2014. godine.

Obrasci prijave za natječaj i upute za izradu plana razrade poduzetničke ideje mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije ili na web stranici www.obz.hr.

Raspored predavanja za seminar „Računovodstvo obrtnika“

Posted

Seminar „Računovodstvo obrtnika“

1. DAN od 16,00 – 20,00 sati

– Uvod u seminar. Satnica. Materijali. Predavači.
– Osnivanje i vrste obrta.
– Zakon o obrtu.
– Terminologija, obilježja i zakonski okvir računovodstva obrtnika.
– Obrtnici u sustavu PDV-a; kriteriji, oporezivanje dobara i usluga.
– Zakonski okvir računovodstva obrtnika.
– Zakon o računovodstvu.
– Oporezivanje dohotka od samostalne djelatnosti; obilježja, obveznici, razdoblje oporezivanja.
– Obrtnici obveznici plaćanja posebnih poreza: kriteriji, predmeti i razdoblje oporezivanja.
– Knjigovodstvene isprave i poslovne knjige.
– Porezna oslobođenja.
– Obrtnici obveznici članarina, doprinosa i sličnih davanja.

2. DAN od 16,00 – 20,00 sati

– Primici i izdaci u obrtničkoj djelatnosti: pojmovno određenje, osnovne kategorije, porezno nepriznati izdaci.
– Primjeri evidencije primitaka i izdataka u obrtničkoj djelatnosti.
– Porezno nepriznati izdaci. Knjiga KPI.
– Dugotrajna imovina.
– Specifičnosti knjiženja dugotrajne imovine.
– Primjeri knjiženja nabave, uporabe, otuđenja i otpisa.
– Specifičnosti poslovanja uslužnog obrta (prodaja robe).
– Primjeri evidencije poslovnih događaja u uslužnom obrtu.
– Specifičnosti poslovanja ugostiteljskog obrta.
– Primjeri evidencije poslovnih događaja u ugostiteljskom obrtu.

3. DAN od 16,00 – 20,00 sati

– Utvrđivanje dohotka od obrtničke djelatnosti: obveznici, razdoblje oporezivanja, porezna osnovica
– Primjer utvrđivanje dohotka od obrtničke djelatnosti.
– Promjena načina oporezivanja: obveznici, uvjeti prijelaza, utjecaj stavki na poreznu osnovicu.
– Pitanja, rasprave, diskusije. Podjela certifikata o sudjelovanju na seminaru (prof.dr.sc. B. Marković/predsjednik OKOBŽ)

SEMINAR “VOĐENJE I UPRAVLJANJE OBRTOM I POTPORNE INSTITUCIJE – 20. i 21. 11. 2014. godine

Posted

O B A V I J E S T

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije i Centar za poduzetništvo uz sufinanciranje Osječko-baranjske županije organiziraju

S E M I N A R „VOĐENJE I UPRAVLJANJE OBRTOM I POTPORNE INSTITUCIJE“ 20. i 21. 11. 2014. godine

Seminar je namijenjen novootvorenim obrtima kao i svima onima koji imaju namjeru otvoriti obrt. Neke od tema su:

“Otvaranje, vođenje i upravljanje obrtom”

1. Osnivanje obrta – postupak registracije, dokumentacija, uvjeti po djelatnostima, minimalno-tehnički uvjeti, prijava u RPO, prijava na HZMO i HZZO
2. Marketinške aktivnosti – istraživanje tržišta, plan marketinga, konkurencija, plan prodaje, načini promocije
3. Računovodstvo i troškovi – procjena troškova, određivanje cijene proizvoda, kalkulacije, obračun plaće, osnovna i obrtna sredstva, točka pokrića, poslovne knjige obrtnika, obveze, pdv, fiskalizacija, putni nalog i loko vožnja
4. Izvori sredstava – krediti, leasing
“Poduzetničke potporne institucije”

– važnost i uloga poduzetničkih potpornih institucija; usluge koje pružaju; HOK, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Hamaginvest, centri za poduzetništvo, poduzetnički inkubatori

Predavanja će se održati u Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije, Osijek, Svilajska 35/II prema slijedećem rasporedu:

– 20. studenoga 2014. godine (četvrtak) od 16,00 – 20,00 sati
– 21. studenoga 2014. godine (petak) od 16,00 – 20,00 sati

Seminar je besplatan za novootvorene obrte (2013. i 2014.), a za ostale zainteresirane cijena je 200,00 kuna što iznosi 50% stvarne cijene na bazi 20 polaznika.

Zainteresirani obrtnici prijavnicu za seminar mogu pronaći na web stranici Obrtničke komore Osječko-baranjske županije www.okobz.hr

Popunjene prijavnice dostaviti u Obrtničku komoru na e-mail ok.osijek@hok.hr ili fax. 310-161 najkasnije do 10. studenoga (ponedjeljak) 2014. godine.

SEMINAR “RAČUNOVODSTVO OBRTNIKA” od 17. do 19. 11. 2014. godine

Posted

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije i Udruga računovođa i financijskih djelatnika uz sufinanciranje Osječko-baranjske županije organiziraju

S E M I N A R „RAČUNOVODSTVO OBRTNIKA“ od 17. do 19. 11. 2014. godine

Seminar upoznaje obrtnike sa problematikom računovodstva obrtnika. Poseban naglasak daje se analizi specifičnih računovodstvenih situacija u obrtništvu, te rješavanju praktičnih zadataka kao pretpostavci za upravljanje poslovanjem i razvojem poduzeća. Od praktičnih primjera posebno će se obraditi primjeri knjiženja u Knjizi primitaka i izdataka (KPI) i Knjizi dugotrajne imovine (KDI).

Seminar će se održati:

– 17. studenoga 2014. godine (ponedjeljak) od 16,00 – 20,00 sati
– 18. studenoga 2014. godine (utorak) od 16,00 – 20,00 sati
– 19. studenoga 2014. godine (srijeda) od 16,00 – 20,00 sati

Predavanja će se održati u sjedištu Udruženja obrtnika iz kojeg bude prijavljen najveći broj polaznika o čemu će polaznici biti naknadno obaviješteni.
Cijena seminara na bazi 25 sudionika iznosi 480,00 s PDV-om. Obrtnička komora Osječko-baranjske županije snosi 50% troškova, te cijena koju plaća sudionik iznosi 240,00 kn. Cijena uključuje troškove predavanja, radnih materijala i certifikat o sudjelovanju na seminaru.

Zainteresirani obrtnici raspored predavanja i prijavnicu za seminar mogu pronaći na web stranici Obrtničke komore Osječko-baranjske županije www.okobz.hr

Popunjene prijavnice dostaviti u Obrtničku komoru na e-mail ok.osijek@hok.hr ili fax. 310-161 najkasnije do 10. studenoga (ponedjeljak) 2014. godine.

Prilika za start-up tvrtke: Zagreb Connect, 12. i 13 11. 2014, Zagrebački velesajam

Posted

Dragi startup-ovci, poduzetnici i oni koji ćete to tek postati,

Grad Zagreb, u suradnji s Veleposlanstvom Izraela, Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) te Zagrebačkim velesajmom, organizira start–up konferenciju Zagreb Connect, koja će se održati 12. i 13. studenoga 2014. godine, na Zagrebačkom velesajmu – Kongresna dvorana.

Prvi dan konferencije imat će natjecateljski karakter u kojem će se start-up tvrtke predstaviti investitorima te dobiti priliku osvojiti nagradu.

PROGRAM

Srijeda, 12. studenog: Bootcamp

Samo za start-up tvrtke

Dvadeset odabranih poduzeća i projekata će proći strogu selekciju kako bi se osiguralo da se potpuno spremni predstave potencijalnim investitorima / poslovnim partnerima. Poduzeća će biti odabrana iz različitih sektora na temelju sljedećih kriterija:

– poslovni potencijal
– iskustvo i stručnost tima
– opći dojam i utjecaj tehnologije
– konkurentska prednost
– kvaliteta profila poduzeća

Tvrtke će od poznatih i profesionalnih mentora iz Hrvatske i inozemstva imati priliku naučiti kako predstaviti sebe i svoje projekte potencijalnim investitorima i poslovnim anđelima.

Nagradni fond:

1. nagrada: 50.000,00 kn
2. nagrada: 30.000,00 kn
3. nagrada: 20.000,00 kn

Nagrada Grada Zagreba: 25 000kn + 1 godina besplatnog predinkubacijskog/inkubacijskog programa u Tehnološkom Parku Zagreb.

Više informacija: http://zagrebconnect.zagreb.hr

Za sva dodatna pitanja slobodno nam se obratite: zagrebconnect@zagreb.hr

Rok za prijavu: 19. listopada, 2014!

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA RASPISALA NATJEČAJE ZA PODUZETNIKE

Posted

Osječko–baranjska županija raspisala je natječaje za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini:

1. Potpora se dodjeljuje za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

– ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,
– kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora,
– uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
– stručno osposobljavanje i obrazovanje,
– marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova planiranog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna.

Više informacija na linku

2. Potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda dodjeljuje se za inovativne aktivnosti kojima se povećava konkurentnost i pokreće rast gospodarstva, a osobito za:

– razvojne projekte kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju,
– razvoj prototipova i novih proizvoda,
– zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom,
– komercijalizaciju inovacija,
– stručno osposobljavanje i obrazovanje,
– marketinške aktivnosti.

Ova potpora iznosi do 75% opravdanih troškova planiranog ulaganja.

Više informacija na linku

3. Potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti dodjeljuje se za informativnu i obrazovnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina potencijalnih poduzetnika, poduzetnika-početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja, te učenika i studenata, a osobito za:

– pripremu i izradu sadržaja namijenjenih informiranju poduzetnika kroz tiskane i elektroničke medije,
– izradu poduzetničkih publikacija i srodnih informativnih i edukativnih materijala,
– organiziranje i provođenje seminara, tribina, radionica i foruma te drugih oblika obrazovanja i osposobljavanja potencijalnih i postojećih poduzetnika,
– organiziranje i provedbu seminara i drugih oblika obrazovanja predstavnika poduzetničkih potpornih institucija.

Potpora za informiranje iznosi do 75% opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100%
opravdanih troškova.

Više informacija na linku

Javni pozivi su otvoreni do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2014. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2014. godine.

Sve detaljnije informacije svi zainteresirani poduzetnici mogu dobiti na web stranici Osječko- baranjske županije www.obz.hr, na telefon Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo Grada Belišća 031/400 622.

Cijene knjigovodstvenih usluga

Posted

cjenik-knjigovodstvenih-uslugaKod potrage za odgovarajućim knjigovodstvenim servisom, prva stvar koju poduzetnici obično traže su što niže cijene knjigovodstvenih usluga. To je naravno razumljivo, no kao što smo već pojasnili nikako ne smije biti jedini faktor u odlučivanju. Znači li to da što je cijena usluge veća, automatski je i usluga bolja? Naravno da to nije pravilo.

Sumnjivo niske cijene uglavnom sugeriraju nisku razinu usluge i pitanje je možete li se u potpunosti osloniti na tu uslugu. No i previsoke cijene knjigovodstvenih usluga ne znače da je to automatski super knjigovodstvo i da ste bez brige. Pogledajmo kako se kreću cjenici knjigovodstvenih usluga.

Cjenik knjigovodstvenih usluga

Cjenik knjigovodstvenih usluga ovisi o više faktora, najčešći su: imate li tvrtku, obrt, OPG ili nešto četvrto? U pravilu, najskuplje je knjigovodstvo za tvrtke dok je knjigovodstvo obrta jednostavnije i jeftinije. Također, cjenik usluge ovisi kojom se djelatnošću bavite, koliko zaposlenika imate, jeste li u sastavu PDV-a, broju dokumenata i računa koji generirate svaki mjesec, kakav obujam poslovanja imate itd. Dakle kao što vidite, postoji dosta faktora o kojima ovisi cijena.

Kada se radi o tvrtkama cijene se uglavnom kreću od 1000 Kn za poduzeće sa jednim zaposlenim i manjim brojem računa (cca 30-40 ulaznih i isto toliko izlaznih) pa na više. Cijena za obrte uglavnom kreće od 600 Kn za najjednostavnije stvari pa na više.

Kada dogovarate cijenu usluga za svoje poduzeće dobro pazite da na kraju točno znate što dobivate za svoj novac, da ne bi na kraju ispalo da ste po vašem mišljenju dogovorili super cijenu, a s druge strane gotovo svaka usluga se naplaćuje posebno pa vaš mjesečni iznos ispada puno veći nego što ste mislili.

Dakle morate znati naplaćuju li se godišnji izvještaji posebno, naplaćuju li se tromjesečni izvještaji posebno, ako vam hitno trebaju obrade nekih dokumenata – je li to u cijeni, ako dođe do nadzora od strane porezne uprave – plaća li se prisustvo vašeg knjigovođe posebno itd? Ovo su samo neki od primjera gdje cijena može biti veća nego što ste pretpostavili.

Dakle kada ste se dogovorili za cjenik knjigovodstvenih usluga, moraju vam apsolutno sve stavke biti potpuno jasne. Kao što je više puta napomenuto, izbor knjigovođe je vrlo važna stvar i zato se je bolje na početku više potruditi i pronaći točno ono što vam odgovara, a to znači da u godinama koje su pred vama vi više ne morate razmišljati o tome, već samo o svom poslu.

Sajam poslova 2014. godine – jesenski dio

Posted

Budite i Vi dio Sajma poslova!

Kroz Sajam poslova Zavod želi omogućiti direktan kontakt poslodavaca s onima koji traže posao – nezaposlenim osobama, ali i svim ostalima koji se nalaze na tržištu rada. U direktnom kontaktu nezaposlene osobe, ostali koji traže posao, ali i oni koji su u sustavu obrazovanja moći će se na jednom mjestu upoznati s potrebama na tržištu rada, zahtjevima poslova i zahtjevima koji poslodavci traže od budućih radnika.

Sajmovi poslova organiziraju se uz podršku partnera na lokalnoj razini: lokalna samouprava, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, razvojne agencije, centri za poduzetništvo, škole, veleučilišta, škole za obrazovanje odraslih i drugi. Pozivamo nezaposlene osobe, poslodavce, učenike, maturante, studente i sve koji su zainteresirani za aktivno uključivanje na tržište rada da posjete Sajam piše hzz.hr.

Posjetitelji Sajma imati će priliku:

– ostvariti direktan kontakt s poslodavcima na njihovim izložbenim pultovima, informirati se o njihovim sadašnjim i budućim potrebama za radnicima, predstaviti sebe kao potencijalnog radnika/partnera
– informirati se o uslugama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
– sudjelovati u nekoj od organiziranih aktivnosti (radionice, tribine, prezentacije)

Sajam poslova u jesen 2014. održava se u 15 gradova i to u Vukovaru, Gospiću, Križevcima, Požegi, Puli, Bjelovaru, Virovitici, Kutini, Zagrebu, Slavonskom Brodu, Zadru, Varaždinu, Čakovcu, Karlovcu i Osijeku.

Prvi Sajam je održan 30.09.2014. u Vukovaru, a datume i mjesto održavanja za ostale gradove možete pogledati na karti gradova.

sajmovi

Način podnošenja pisanih prigovora

Posted

Temeljem članka 10. novog Zakona o zaštiti potrošača koji se primjenjuje od 8. travnja 2014. godine nameću se dodatne obveze trgovcima. Isprva valja razjasniti tko se smatra trgovcem u smislu Zakona o zaštiti potrošača. Trgovac je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime i za račun trgovca. Pisani prigovor potrošača nije zakonska novost, radi se o prigovoru koji potrošač upućuje trgovcu na trajnom mediju pod kojim se smatra svako sredstvo koje omogućava potrošaču ili trgovcu da pohrani informacije koje su njemu osobno namijenjene tako da budu dostupne za kasniju uporabu toliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu informacije i koje omogućava nepromijenjenu reprodukciju podataka, kao što je papir, elektronička pošta, CD-ROM, DVD, memorijska kartica i čvrsti disk računala.

Prigovorom potrošača potrošač iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu. I nadalje je trgovac dužan omogućiti pisani prigovor potrošača u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, samo što je sada dužan bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak. U poslovnim prostorijama mora vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, a trgovac koji pruža javnu uslugu primjerice distributer električne energije, distributer prirodnog plina, toplinske energije i slično dužan je takvu obavijest vidljivo istaknuti i na svakom ispostavljenom računu. Daljnja je obveza trgovca na prigovore pisano odgovoriti u zakonom predviđenom roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Trgovac je dužan na trajnom mediju voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača godinu dana od dana primitka pisanog prigovora. Ne postoji zakonski propisan oblik Obavijesti o načinu podnošenja prigovora potrošača, stoga predlažemo sljedeći sadržaj:

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte,
na adresu: Dore Krupićeve 15, 10 000 Zagreb
ili
na telefaks broj: ———
ili
na e-mail adresu: ———
Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Podnositelj prigovora:
Ime i prezime:
Adresa za dostavu odgovora:

Zakon predviđa prekršajne odredbe po kojima se ima kazniti u novčanom iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna trgovac-pravna osoba ako u poslovnim prostorijama vidljivo ne istakne obavijest o načinu podnošenja prigovora iz članka 10. stavka 1. i 2 Zakona o zaštiti potrošača potom ako u pisanom obliku ne odgovori na zaprimljeni prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora i ako ne vodi i čuva evidenciju prigovora potrošača kako Zakon propisuje.

Odgovornost postoji i za odgovornu osobu u pravnoj osobi u zapriječenom iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna. Za iste prekršaje kaznit će se i trgovac-fizička osoba novčanom kaznom od 5000,00 do 15.000,00 kuna.

Promjena knjigovodstvenog servisa

Posted

Ponekad, kada iz određenog razloga više niste zainteresirani za usluge knjigovodstvenog servisa koji vas prati u poslovanju, dođe vrijeme za njegovom promjenom. Iako se možda u početku čini da je to kompliciran i dugotrajan postupak, to ne mora biti tako.

Sama promjena knjigovodstva ne mora uopće biti komplicirana, no važno je znati što treba napraviti. Ono što svakako trebate napraviti je sljedeće:

Novo odabranom knjigovodstvu trebate dostaviti početna knjigovodstvena stanja za prethodnu godinu, kao i svu poslovnu dokumentaciju iz tekuće godine.

Novo odabrani knjigovodstveni servis treba unijeti sve dokumente od početka godine kao i nastaviti s obradom dokumenata od datuma prelaska.

Kod promjene knjigovodstva, sigurno ćete se zapitati naplaćuje li se sama promjena knjigovodstvenog servisa posebno?

Činjenica je da novi knjigovodstveni servis mora unijeti sve vaše dokumente od početka godine. Također, mora i obraditi sve navedene dokumente. Usprkos tome, najčešće se plaća samo ugovorena naknada od datuma početka korištenja knjigovodstvenih usluga novog servisa. No naravno, da biste bili sigurni – prije same promjene dobro se informirajte kod knjigovodstvenog servisa kod kojeg želite prijeći.

Općenito prevladava mišljenje da je najbolje mijenjati knjigovodstvo na početku ili kraju kalendarske godine. No to uopće ne mora biti tako. Činjenica je da je kraj stare kalendarske godine i početak nove godine vrijeme kada svi knjigovodstveni servisi imaju znatno veći obujam posla zbog završnih računa i poreznih prijava.

Kada bi onda bilo idealno vrijeme za prelazak u novi knjigovodstveni servis?

Ako vam novi knjigovodstveni servis ne naplaćuje dodatno obradu dokumentacije od početka godine do prelaska, najbolje vrijeme za prijelaz je prva polovica nove poslovne godine. Na taj način izbjegavate potrebu koordinacije između novog i starog knjigovodstvenog servisa u vrijeme završnih računa, što znatno olakšava sami prelazak.

Tražite knjigovodstveni servis?

Posted

Pročitajte savjete navedene na našem siteu i ne žurite sa odabirom. Budite sigurni da vam je apsolutno sve jasno, budite sigurni da u potpunosti razumijete cjenik prema kojem ćete plaćati.

Dobar knjigovodstveni servis vam može uštedjeti puno novaca i vremena, imajte to na umu.

Jednom kada nađete knjigovodstvo s kojim ste potpuno zadovoljni, držite se njega. Amerikanci imaju izreku – ne popravljaj ono što nije pokvareno.

Fiskalizacija

Posted

Dolaskom aktualne vlade, pokrenute su aktivnosti za uvođenje projekta fiskalizacije u prometu gotovinom. Iako se tijekom godine špekuliralo da će projekt fiskalizacije biti odgođen, ipak će njegova primjena najvjerojatnije krenuti s 1.1.2013. godine, tako da se je potrebno na vrijeme pripremiti. Provedba fiskalizacija u prometu gotovinom je zamišljena u tri faze:

od 1. siječnja 2013. fiskalizacijom će biti obuhvaćeni ugostitelji i srednje veliki poduzetnici
od 1. travnja 2013. biti će obuhvaćena slobodna zanimanja i trgovci
od 1. srpnja svi ostali obveznici fiskalizacije

Znači ako poslujete gotovinom, ovisno u koju grupu spadate, najkasnije 1. srpnja ćete morati biti u sustavu fiskalizacije. Što vam je potrebno s tehničke strane:

računalo (ne treba vam novo računalo, i vaše sadašnje može poslužiti bez problema ako nije neko prastaro)
software tj. odgovarajući program (program nije univerzalan već ga prodaju mnoge softwarske tvrtke, vjerojatno s različitim cijenama pa se raspitajte na više strana)
digitalni certifikat koji izdaje FINA (300 Kn za razdoblje od 5 godina)
veza na internet

Postavlja se pitanje što ako nemate vezu na internet, točnije ako nemate pristup internetu? Prema HAKOM-u, oko 10 posto teritorija RH nije pokriveno internetom pa ako ste na tom teritoriju, treba vam potvrda HAKOM-a da nemate mogućnosti spojiti se na internet.

Možda se pitate što akovam “pukne” veza s internetom ili nestaje struje? U poreznoj upravi tvrde da su predvidjeli i te situacije i da imaju riješenje.

U svakom slučaju, vrijeme brzo ide pa bi bilo dobro da poduzmete potrebne korake tako da kada dođe vrijeme budete spremni.

Pouzdan knjigovodstveni servis

Posted

knjigovodstveni-servisDakle došlo je vrijeme za izbor knjigovodstvenog servisa… ono što vi želite je naći kvalitetno i pouzdano knjigovodstvo. No kako uopće znati koji su knjigovodstveni servisi u toj kategoriji? Kao što je već ranije spomenuto, knjigovodstvo je vrlo odgovoran posao, to je posao koji vam može uštedjeti puno novaca i vremena ali i posao koji vas može doslovno upropastiti. Upravo iz tog razloga – dobar knjigovodstveni servis zlata vrijedi.

Knjigovodstveni i računovodstveni servis je mudro potražiti u početnoj fazi poslovanja, možda već i prije nego što ćete otvoriti tvrtku. Kontaktirajte više knjigovodstvenih servisa, najbolje putem emaila za početak i postavite im što više pitanja koje vas zanimaju. Vjerojatno vas u početku zanima samo cijena, no cijena je samo jedan od faktora. Neka od pitanja koje je mudro pitati svakako su:

– nude li i usluge poslovnog savjetovanja, ako da jesu li i one u dogovorenoj cijeni ili se plaćaju posebno
– neki knjigovodstveni servisi vam daju “probni rok” od 30 dana besplatno pa pitajte i za tu opciju
– služe li se i u kojoj mjeri internetom ili za svaku sitnicu morate osobno ići kod njih
– i sve drugo što vam padne na pamet jer ne postoje glupa pitanja, samo glupi odgovori

Zašto je dobro napraviti prvi kontakt emailom? Prije svega, na taj način ćete odmah vidjeti koliko se uopće služe internetom jer u današnje vrijeme ignorirati medij poput interneta nije nimalo poželjno. Druga stvar, ako vam danima ne odgovaraju na email – ili ne idu u korak s tehnologijom ili nisu baš ažurni u kontaktima s klijentima, u svakom slučaju ni jedna od ovih opcija nije baš pohvalna.Kada primite email, vidjet ćete što su vam napisali, je li to nešto na brzinu “nažvrljano” ili su vam jasno i precizno odgovorili na vaš upit.

Znači ovaj prvi kontakt putem emaila je važan jer će vam odmah dosta reći koji vas je knjigovodstveni i računovodstveni servis ozbiljno shvatio i potrudio se oko vas. Nakon emaila, vjerojatno ćete “diskvalificirati” nekoliko njih pa sada nazovite one koji su vam se pokazali najboljima. Dogovorite susret i osobno odite kod njih. Popričajte s njima uživo i još jednom pretresite zajedno sve što vas zanima.

Da biste pronašli dobar knjigovodstveni servis, potrebno je u početku uložiti malo vremena, no dugoročno će vam se to višestruko isplatiti jer nećete usred poslovne godine morati prelaziti u drugi servis zbog eventualne loše usluge i prolaziti sve komplikacije koje to donosi. Nećete imati probleme sa raznim inspekcijama i ostalim kontaktima sa raznim državnim službama, već ćete se moći potpuno koncentrirati na ono što najbolje znate – svoj posao.